تبلیغات

کلمه :
رَبّ = پروردگار

آمار :
971

ریشه :
ریشه: ر ب ب

نوع :
اسم

عبارت :
الـحَمـدُ لِـلّـهِ "رَبِّ" الـعالَـمیـنَ

ترجمه :
*سپاس و ستایش ، براى الله است پروردگار جهانیان

آدرس :
سوره الفاتحة آیه 2

کلمه :
اَلَّذینَ = آن#هائیكه، كسانى كه

آمار :
1080

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
صِـراطَ "اَلَّـذیـنَ" اَنـعَمـتَ عَـلَیـهِم

ترجمه :
راه كسانى كه نعمت دادى بر آنان

آدرس :
سوره الفاتحة آیه 7

کلمه :
فى = در، درباره

آمار :
1276

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"فى" قُـلوبِـهِم مَـرَضٌ

ترجمه :
در دل هایشان مرضى است

آدرس :
سوره البقرة آیه 10

کلمه :
ه = او را، آن را، او، آن

آمار :
1374

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
ذ¹لِـكَ الـكِـتابُ لا رَیـبَ "فیـهِ"

ترجمه :
این كتاب كه نیست تردیدى در آن

آدرس :
سوره البقرة آیه 2

کلمه :
هُم = آن#ها را، آن#ها

آمار :
1610

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
صِـراطَ اَلَّـذیـنَ اَنـعَمـتَ "عَـلَیـهِم"

ترجمه :
راه كسانى كه نعمت دادى بر آنان

آدرس :
سوره الفاتحة آیه 7

کلمه :
لا = نه(حرف نفى)

آمار :
1726

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ "لَا" الضّالّیـنَ

ترجمه :
*و نه گمراهان

آدرس :
سوره الفاتحة آیه 7

کلمه :
ما = آنچه، حرف نفى

آمار :
2433

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ "مِـمّا" رَزَقـناهُم یُنـفِـقونَ

ترجمه :
*و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق مى كنند

آدرس :
سوره البقرة آیه 3

کلمه :
مِنْ = از

آمار :
2499

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ ما اُنـزِلَ "مِن" قَبـلِـكَ

ترجمه :
و آنچه نازل شد پیش از تو

آدرس :
سوره البقرة آیه 4

کلمه :
اللّه = خداوند، خدا

آمار :
2699

ریشه :
ریشه: أ ل ه

نوع :
اسم

عبارت :
بِسـمِ "اللهِ" الرَّحـم¹ـنِ الرَّحیـمِ

ترجمه :
*به نام الله مهرگستر مهربان

آدرس :
سوره الفاتحة آیه 1

کلمه :
وَ = و، همچنین، و حال آنكه، سوگند به

آمار :
9538

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"وَ" اِیّاكَ نَسـتَـعیـنُ

ترجمه :
*و تنها از تو یارى مى جوییم

آدرس :
سوره الفاتحة آیه 5

ده کلمه ای که در این صفحه با آنها آشنا شدید، 25206 مرتبه در قرآن بکار رفته است
(کمی بیش از 28 درصد از کلمات متن قرآن)

منبع : تبیان