تبلیغات

کلمه :
كَ = تو، تو را(مذكر)

آمار :
304

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
وَ اَلَّـذیـنَ یُؤمِـنونَ بِـما اُنـزِلَ "اِلَیـكَ"

ترجمه :
و كسانى كه ایمان مى آورند به آنچه نازل شد به تو

آدرس :
سوره البقرة آیه 4

کلمه :
اَلَّذى = آنكه، كسى كه

آمار :
304

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
مَـثَـلُـهُم كَـمَـثَـلِ "الَّـذِى" اسـتَوقَـدَ نارًا

ترجمه :
مثل آنان ، همچون مثل كسانى است كه افروختند آتشى را

آدرس :
سوره البقرة آیه 17

کلمه :
ی = من، مرا

آمار :
311

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
اسم

عبارت :
"اِنّى" جاعِـلٌ فِى الاَرضِ خَـلیـفَـةً

ترجمه :
همانا من قراردهنده ام در زمین جانشینى را

آدرس :
سوره البقرة آیه 30

کلمه :
عَذاب = عقوبت، شكنجه، عذاب، مجازات

آمار :
322

ریشه :
ریشه: ع ذ ب

نوع :
اسم

عبارت :
وَ لَـهُم "عَـذابٌ" عَـظیـمٌ

ترجمه :
*و براى آنان است عذابى بزرگ

آدرس :
سوره البقرة آیه 7

کلمه :
اَو = یا

آمار :
327

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
"اَو" كَـصَـیِّـبٍ مِـنَ السَّـماءِ فیـهِ ظُـلُـماتٌ وَ رَعـدٌ وَ بَرقٌ

ترجمه :
یا چون رگبارى از آسمان كه در آن است تاریكیها و رعد و برقى

آدرس :
سوره البقرة آیه 19

کلمه :
قُل = بگو

آمار :
332

ریشه :
ریشه: ق و ل

نوع :
فعل

عبارت :
"قُل" اَتَّـخَذتُم عِنـدَ اللهِ عَهـدًا

ترجمه :
بگو مگر گرفته اید از الله پیمانى را

آدرس :
سوره البقرة آیه 80

کلمه :
قالوا = گفتند

آمار :
332

ریشه :
ریشه: ق و ل

نوع :
فعل

عبارت :
"قالوا" اِنَّـما نَحـنُ مُصـلِـحونَ

ترجمه :
*گفتند فقط ما مصلحیم

آدرس :
سوره البقرة آیه 11

کلمه :
ثُمَّ = سپس، پس

آمار :
338

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
فَـاَحـیاكُم "ثُـمَّ" یُـمیـتُـكُم "ثُـمَّ" یُحـییـكُم

ترجمه :
آنگاه زنده كرد شما را سپس مى میراند شما را سپس زنده مى گرداند شما را

آدرس :
سوره البقرة آیه 28

کلمه :
كانَ = بود

آمار :
343

ریشه :
ریشه: ك و ن

نوع :
فعل

عبارت :
وَ "كانَ" مِـنَ الـكافِـریـنَ

ترجمه :
*و شد از كافران

آدرس :
سوره البقرة آیه 34

کلمه :
لَمْ = نه(حرف نفى و انكار)

آمار :
348

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
اَ#اَنـذَرتَـهُم اَم "لَم" تُنـذِرهُم

ترجمه :
هشدارشان دهى یا هشدارشان ندهى

آدرس :
سوره البقرة آیه 6
اطلاعات درس
ده کلمه ای که در این صفحه با آنها آشنا شدید، 3261 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با یادگیری ترجمه کلمات این صفحه ، شما با 40 کلمه از فهرست کلمات(غیرتکراری) آشنا شدید
ولی با توجه به آمار تکرار آنها 39178 کلمه از قرآن را می شناسید 
(کمی بیش از 44 درصد از کلمات متن قرآن)