تبلیغات

کلمه :
ناس = مردم، انسان#ها

آمار :
241

ریشه :
ریشه: ن و س

نوع :
اسم

عبارت :
وَ مِـنَ "النّاسِ" مَن یَـقولُ

ترجمه :
و از مردم كسانى اند كه مى گویند

آدرس :
سوره البقرة آیه 8

کلمه :
قَبْل = پیش

آمار :
242

ریشه :
ریشه: ق ب ل

نوع :
اسم

عبارت :
وَ ما اُنـزِلَ مِن "قَبـلِـكَ"

ترجمه :
و آنچه نازل شد پیش از تو

آدرس :
سوره البقرة آیه 4

کلمه :
حَقّ = حق(ضدباطل)، صحیح، ثابت

آمار :
246

ریشه :
ریشه: ح ق ق

نوع :
اسم

عبارت :
فَـاَمَّا اَلَّـذیـنَ آمَـنوا فَـیَعـلَـمونَ اَنَّـهُ "الـحَـقُّ" مِن رَبِّـهِم

ترجمه :
و اما كسانى كه ایمان آوردند مى دانند كه این حق است از جانب پروردگارشان

آدرس :
سوره البقرة آیه 26

کلمه :
كِتاب = كتاب آسمانى، نوشته، قرآن، نامه عمل، سند

آمار :
255

ریشه :
ریشه: ك ت ب

نوع :
اسم

عبارت :
ذ¹لِـكَ "الـكِـتابُ" لا رَیـبَ فیـهِ

ترجمه :
این كتاب كه نیست تردیدى در آن

آدرس :
سوره البقرة آیه 2

کلمه :
آمَنوا = ایمان آوردند

آمار :
258

ریشه :
ریشه: أ م ن

نوع :
فعل

عبارت :
یُـخادِعونَ اللهَ وَ اَلَّـذیـنَ "آمَـنوا"

ترجمه :
نیرنگ مى زنند به الله و [به ] كسانى كه ایمان آوردند

آدرس :
سوره البقرة آیه 9

کلمه :
لَو = اگر

آمار :
263

ریشه :
ضمایر و ادوات

نوع :
حرف

عبارت :
وَ "لَو" شاءَ اللهُ لَـذَهَـبَ بِـسَمـعِـهِم وَ اَبـصارِهِم

ترجمه :
و اگر مى خواست الله مى برد شنواییشان و دیدگانشان را

آدرس :
سوره البقرة آیه 20

کلمه :
كانوا = بودند

آمار :
266

ریشه :
ریشه: ك و ن

نوع :
فعل

عبارت :
بِـما "كانوا" یَكـذِبونَ

ترجمه :
*به خاطر آنچه به دروغ مى گفتند

آدرس :
سوره البقرة آیه 10

کلمه :
بَیْن = بین، میان

آمار :
266

ریشه :
ریشه: ب ی ن

نوع :
اسم

عبارت :
فَـجَـعَلـناها نَـكالًا لِـما "بَیـنَ" یَـدَیـها وَ ما خَلـفَـها

ترجمه :
و قرار دادیم آنها را عبرتى براى حاضران و پس از آن

آدرس :
سوره البقرة آیه 66

کلمه :
شَىْء = هر چیز

آمار :
279

ریشه :
ریشه: ش ی ء

نوع :
اسم

عبارت :
اِنَّ اللهَ عَـلى¹ كُـلِّ "شَىءٍ" قَـدیـرٌ

ترجمه :
*همانا الله بر هر كارى تواناست

آدرس :
سوره البقرة آیه 20

کلمه :
آیات = آیات، علامتها، دلایل، معجزات

آمار :
295

ریشه :
ریشه: أ ی ی

نوع :
اسم

عبارت :
وَ اَلَّـذیـنَ كَـفَـروا وَ كَـذَّبوا "بِـآیاتِـنا"

ترجمه :
و كسانى كه كفر ورزیدند و دروغ شمردند آیاتمان را

آدرس :
سوره البقرة آیه 39
اطلاعات درس
ده کلمه ای که در این صفحه با آنها آشنا شدید، 2611 مرتبه در قرآن بکار رفته است
اکنون در مجموع با یادگیری ترجمه کلمات این صفحه ، شما با 50 کلمه از فهرست کلمات(غیرتکراری) آشنا شدید
ولی با توجه به آمار تکرار آنها 41789 کلمه از قرآن را می شناسید 
(کمی بیش از 47 درصد از کلمات متن قرآن)